เมื่อวันที่ 10 ก.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กําหนดให้วันที่ 9 มิ.ย. พ.ศ. 2567 เป็นวันเลือกระดับอําเภอ วันที่ 16 มิ.ย. พ.ศ. 2567 เป็นวันเลือกระดับจังหวัด และวันที่ 26 มิ.ย. พ.ศ. 2567 เป็นวันเลือกระดับประเทศ นั้น

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2651 ประกอบข้อ 154 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567

จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา จํานวน 200 คน และประกาศอีกฉบับเป็นบัญชีสำรอง

สำหรับรายละเอียดรายชื่อสว. 200 คน สามารถ อ่านได้ที่ https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/37185.pdf

ส่วนบัญชีสำรองสามารถอ่านได้ที่
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/37186.pdf