เมื่อวันที่ 10 ก.ค. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สาธารณสุข ลงนามในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1100/2567 เมื่อวันที่ 5 ก.ค.ที่ผ่านมา เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ระบุว่า เพื่อให้การปฏิบัติราชการที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงแต่งตั้งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ประกอบด้วย บุคคลดังต่อไปนี้ 1.นายประเสริฐ ฮารุดีน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 2.นายเทิดไท เทพสุทิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 3.นายอดิพงษ์ ภัทรวิกรม คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ ขอให้งดเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทุกกรณี  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป